Charakteristika školy


Historie školy

První zmínky o školní výchově dětí z Budyně nad Ohří jsou již ze XIII.století. Tyto informace ale nelze brát jako zcela jisté, protože při některém z požárů shořel i místní archiv. Doložitelně prvním učitelem v místě byl Andras Ondřej v roce 1563. V těchto letech se z Budyně hlásilo na pražskou universitu více studentů než z daleko větších míst jako Ústí nad Labem nebo Písek. Škola zde bývala u děkanství. V roce 1783 však vyhořela a výuka musela být přestěhována. Z důvodu požáru a nevyhovujících prostor se děti stěhovaly ještě několikrát. Dnes je pro nás nepochopitelné, že v roce 1795 mohlo být v jedné třídě 72 dětí, v roce 1869 bylo ve třech třídách 336 dětí, v roce 1890 v šesti třídách 447 dětí. V polovině 19.století chodily do Budyně do školy děti z Vrbky, Roudníčka , Kostelce, Břežan a Nížeboh. Písty, Brníkov a Žabovřesky měly školu vlastní.Až v roce 1896 byla postavena budova stávající. Kromě řídícího učitele zde učilo ještě šest dalších učitelů. Byla to pouze škola obecná. Od 11 let děti docházely na měšťanskou školu do Libochovic. Od roku 1906 se začaly přidávat i třídy měšťanské. V roce 1908 měla škola vůbec největší počet žáků za celou její historii. V osmi třídách se učilo 570 dětí. Měšťanská škola byla tehdy jen pro chlapce. Dívky se zde začaly učit až v roce 1911.Pokud se týče samotné školní budovy, bylo v době trvání školy provedeno množství úprav tak, aby škola mohla stále lépe sloužit potřebám žáků. Bylo vestavěno několik příček, aby se zvýšil počet učeben a kabinetů, byly vybudovány nové podlahy, nové WC, zavedena voda do tříd, zabudováno ústřední topení. Na počátku 60. let byla opravena fasáda, která vzhledu spíše uškodila. V posledních zhruba 30 letech byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, posazena zcela nová střecha, vyměněna původní okna, vybudována vlastní plynová kotelna, nové školní dílny, zrekonstruována školní tělocvična, do každé třídy je zavedena kabelová televize.

Úplnost a velikost školy

Základní škola Budyně nad Ohří je úplná škola s devíti třídami devíti postupných ročníků. Počet žáků se pohybuje kolem 190. Jedním z našich cílů je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počet se každoročně pohyboval kolem 15, v současné době je poradnou diagnostikováno 28 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují individuální přístup, dále jeden žák nadaný. Učitelům pomáhá 6 asistentů pedagoga.
Škola je spádovou školou pro okolní vesnice, ze kterých dojíždí přibližně 47 % dětí. Všechny dojíždějí autobusem nebo autem s rodiči. Zastávka z jednoho směru je přímo před školou a další asi 200 m v klidné části města. I tato zastávka je umístěna tak, že děti nepřecházejí žádnou hlavní komunikaci.

Vybavenost školy

Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW, kterého máme díky různým dotacím dostatek. Vybavení učebními pomůckami je poměrně slušné. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená počítačová učebna s přístupem na internet a k výukovému softwaru. Dále máme pro žáky k dispozici na zapůjčení dostatek tabletů a notebooků. V každé třídě máme interaktivní tabuli (celkem osm velkých interaktivních tabulí a dva přenosné interaktivní panely). Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové.
Vybavenost školy výpočetní technikou je podrobně popsána v ICT plánu školy.

Prostorová

Areál školy je oplocen. Jeho součástí je budova (přízemí - malá tělocvična, školní družina, žákovská kuchyňka, 1. poschodí - třídy 1. stupně, ředitelna a počítačová učebna, 2. poschodí - třídy 2. stupně, 3. oddělení družiny/ učebna pro výuku dělených jazyků, sborovna a kabinety), školní asfaltové hřiště, hřiště s umělým povrchem, workoutové hřiště, dvě venkovní učebny a travnatá plocha. Přímo v areálu školy je městská hala, kterou škola využívá na hodiny tělesné výchovy i zájmové kroužky. Na hodiny tělesné výchovy škola využívá i fotbalové hřiště asi 500 m od školy.
Škola nemá svou jídelnu. Školní jídelna v našem městě je samostatný právní subjekt v budově, která se nachází asi 100 m od školy. Cestou ze školy do jídelny se nepřechází žádná komunikace.
V budově jídelny má také škola poměrně slušně vybavené dílny, které využívá na výuku pracovních činností.
Mezi budovou školy a jídelny je městská knihovna, kterou děti hodně navštěvují.

Hygienická

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat.
Pro relaxaci dětí, které nemají zrovna žádný kroužek, slouží v odpoledních hodinách odpočinková část školní družiny, počítačová učebna a Středisko volného času Drak, které není součástí školy, ale úzce se školou spolupracuje.
Ve všech podlažích školy už je samozřejmostí tekoucí voda v každé třídě a kvalitní sociální zařízení. Aby se ve škole cítili dobře žáci, učitelé i rodiče, je třeba věnovat velkou pozornost úpravě školy. Z finančních důvodů není možné naráz převést školu do ideální podoby, ale je nutné postupně školu rekonstruovat, opravovat a vylepšovat. Dosud byla a doufám, že bude pokračovat, velmi dobrá spolupráce školy se zřizovatelem, který v rámci svých možností dělá pro školu maximum. Postupně se provedla rekonstrukce sociálních zařízení, školní družiny a žákovské kuchyňky, vyměňujeme školní nábytek, podlahy ve třídách i v tělocvičně. Škola je zateplená, má nová okna, nové rozvody topení a tepelná čerpadla. Dokupujeme nové počítače a nové pomůcky, upravujeme okolí školy atd.
Prostředí školy v žádném případě netvoří pouze nové zařízení nakoupené zřizovatelem, ale především pěkně a útulně vyzdobené třídy, čisté a upravené chodby s výrobky našich dětí. O útulnost a čistotu školy se starají všichni pracovníci školy ve spolupráci se žáky.

Charakteristika pedagogického sboru

Jedenáct učitelek má plnou kvalifikaci, čtyři učitelky dokončují pedagogické studium. Asistentky pedagoga a vychovatelé mají plnou kvalifikaci. Dvě učitelky jsou důchodového věku, jinak všichni pedagogové jsou středního nebo mladšího věku.

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Budyně nad Ohří tvoří výraznou část žáci z okolních vesnic. Všechny děti jsou z prostředí malého města nebo vesnice. Zatím nebylo nutné řešit výrazné kázeňské problémy spojené s kriminalitou mládeže nebo drogami.
Dlouholeté zkušenosti máme s integrací žáků. Každý integrovaný žák má doporučení PPP nebo SPC. Šest žáků má doporučeného asistenta pedagoga. Jeden žák na doporučení poradny postoupil z prvního ročníku rovnou do třetího.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

V této oblasti je snad nejdůležitější úzká spolupráce s rodiči. Škola musí rodičům poskytovat základní a objektivní informace o chování a prospěchu žáků nejen během třídních schůzek, ale i individuálními rozhovory. Rodiče mají možnost se školou komunikovat kdykoliv telefonicky, mailem, písemně, ale samozřejmě nejlépe osobně. Nebudeme zřizovat pravidelné konzultace nebo úřední hodiny. Škola musí být rodičům k dispozici okamžitě při vyskytnutí jakéhokoliv problému. 
Od 1. 1. 2006 pracuje na škole Školská rada, která je složena ze dvou zástupců města, dvou zástupců školy a dvou zástupců rodičů. Schází se minimálně dvakrát do roka. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče i zástupci města se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.
Kromě Školské rady se pravidelně schází na Městském úřadu Školská komise složená z vedení mateřské školy, základní školy, školní jídelny, střediska volného času Drak, zástupců města a starosty města.
Škola informuje veřejnost o dění ve škole a o úspěších našich žáků prostřednictvím kabelové televize a webovými stránkami.
Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s SPC Litoměřice, SPC Ústí n. L. a PPP Roudnice nad Labem.
Škola spolupracuje s MŠ a usnadňuje tak dětem přechod z MŠ do ZŠ. Učitelé 1. stupně jsou informováni o vzdělávacím programu MŠ, aby nenásilnou formou mohli přejít na program náš. Před zápisem do 1. ročníku navštěvují předškolní děti se svou učitelkou 1. třídu, aby věděly, co je čeká. Od zápisu do konce června organizujeme pro přijaté prvňáčky "školičku". Děti si vyzkouší se svou budoucí třídní učitelkou 2 - 4 hodiny ve škole.
Již několik let velice úzce spolupracujeme se Střediskem volného času v Budyni nad Ohří. Pořádáme společně různé akce.
Velmi dobrá a velice užitečná je spolupráce s městskou knihovnou, která se nachází hned vedle školy. Každý rok navštěvují knihovnu celé třídy z 1. stupně v doprovodu třídního učitele, kde paní knihovnice děti seznámí s knihovnou a pak odpovídá na otázky. Připravuje také děti na soutěže pořádané Okresní knihovnou K. H. Máchy a pomáhá dětem ve vyhledávání informací na soutěže zadávané ve škole.
V naší činnosti nám také vychází vstříc TJ Viktorie Budyně nad Ohří zapůjčováním fotbalového hřiště na hodiny tělesné výchovy i některé akce školy. 
Dále budeme pokračovat v tradici školních akademií, koncertů pěveckého kroužku a vystoupení divadelního kroužku. Škola bude stále spolupracovat s MěÚ při akcích pro důchodce, při vítání občánků, při vypouštění balónků, dětském dnu, při čarodějnicích i dětském karnevalu, bude dodávat své výrobky na vánoční a velikonoční výstavy apod.

© 2023 Základní škola Budyně nad Ohří. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!