Úvodem


Vize školy

Ve spolupráci s rodinou a společností zajistit kvalitní a moderní vzdělávání v pohodovém, rodinném prostředí naší školy.

Základní cíle

Hlavním cílem naší koncepce je snaha vytvářet podnětné, příjemné, klidné, rodinné, moderní prostředí s kvalitní výchovnou a vzdělávací prací, v němž budou žáci získávat nejen základní všeobecné vzdělání, ale především budou schopni samostatně přemýšlet, svobodně se rozhodovat, komunikovat s okolím, budou jednat podle obecně platných mravních zásad a budou schopni úspěšně se prosadit v budoucím životě.
Jelikož jsme škola malá (kolem 190 žáků, 14 učitelů), dá se skutečně mluvit o rodinné atmosféře. Jestli ale bude prostředí příjemné, klidné a pohodové, to záleží na pedagogickém sboru. Zda bude moderní a s kvalitní výukou, závisí především na vedení školy. Jak tedy hodláme těchto cílů dosáhnout? Jak vylepšíme současný stav? Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, musíme nejprve současnou situaci analyzovat.

Analýza současného stavu

Ke zjištění kladných i záporných stránek výuky na naší škole jsme zadali anonymní dotazníky rodičům všech žáků, všem pracovníkům školy a žákům od 5. do 9. třídy. Výsledky dotazníků dopadly pro školu velice dobře. Rodiče i žáci byli spokojeni hlavně s přístupem učitelů k žákům a možností informovat se na prospěch a chování dětí. Přesto se vyskytly některé připomínky, které bude nutno řešit. Některé děti měly například pocit, že jim domácí příprava na vyučování zabírá příliš mnoho času, jiným se zdá nedostatečné využívání počítačové učebny, učitelé mají nedostatek kvalitních učebních pomůcek atd.
Všechny nedostatky, na které dotazníky upozornily, se budeme snažit řešit.

Prostředky k dosažení cílů

Vzdělávací program

Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Škola pro děti. Program je kolektivní prací celého pedagogického sboru.

Pedagogický sbor

K uskutečňování všech cílů výchovy a vzdělávání je velice nutný kvalitní pedagogický sbor. Naše základní škola má stabilní sbor. Téměř všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní. Budeme i nadále plně podporovat, to znamená vyhledávat, nabízet a hradit vzdělávání pedagogických pracovníků. Na škole máme výchovného poradce a metodika sociálně patologických jevů, speciálního pedagoga, logopedickou ambulanci, které velice dobře pracují. Spolupracují s vyučujícími a s PPP Roudnice nad Labem a SPC Litoměřice a Ústí nad Labem.

Výchovně-vzdělávací proces

S kvalitou pedagogického sboru souvisí kvalita výchovně-vzdělávacího procesu. Využíváme nabídky NIDV a účastníme se seminářů, ve kterých se seznamujeme a zdokonalujeme v nových metodách a formách výuky. Všichni vyučující zařazují do výuky hry, soutěže, práci ve skupinách, samostatné vyhledávání nových informací. Do výuky zařazujeme stále více projektové vyučování, při němž si žáci uvědomují souvislosti více předmětů. Zaměřujeme se na praktickou stránku výuky, organizujeme besedy, exkurze, rozvíjíme výchovnou složku vzdělávacího procesu v rámci občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, estetické a dramatické výchovy např. prostřednictvím divadelních a hudebních vystoupení přímo ve škole nebo ve spolupráci s MěÚ na hradě v Budyni nad Ohří, ať už ve Zlatém sále nebo na nádvoří.
Podporujeme a vytváříme podmínky pro účast žáků v různých soutěžích a olympiádách.
Za pomoci výchovného poradce budeme i nadále umožňovat žákům co nejlepší orientaci při volbě povolání a to formou rozhovorů (s výchovným poradcem, vyučujícími), testů ( v hodinách rodinné výchovy), besed, exkurzí ( na střední školy a učiliště, na pracovní úřad, do různých podniků), návštěv výstav určených k volbě povolání, vyšetření na profesní orientaci v PPP Roudnice n.L. apod.
Zkvalitňovat výuku výpočetní techniky a více využívat výpočetní techniku v ostatních předmětech. O tento cíl usiluje metodik ICT. Je jasné, že počítače nejsou vše, ale pro naše žáky bude používání počítačů v budoucnosti nutností.
Do kvality výchovně-vzdělávacího procesu musíme zahrnout i péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy. V této oblasti je nutná spolupráce výchovného poradce a školního psychologa s vedením školy a vyučujícími. Je třeba dohlížet na dodržování individuálních plánů pro integrované děti. Podporujeme práci speciálního pedagoga a logopedické ambulance, dále spolupráci s PPP Roudnice nad Labem a Litoměřice, s SPC Litoměřice a Ústí n.L., která je podle našeho názoru na velmi dobré úrovni, rozvíjíme činnost metodika prevence. Nesmíme ale zapomínat také na děti nadané. Jejich rozvoj probíhá jednak individuálním přístupem vyučujících přímo v hodinách a dále při konzultacích mimo vyučování, např. při přípravě na různé soutěže a olympiády. Po poradě s psychologem zajistíme v případě opravdového nadání i přeskočení ročníku.
Naše škola musí vytvářet prostor pro všechny žáky. Jelikož je v každém ročníku pouze jedna třída, neuvažujeme o výuce s rozšířením některého předmětu, protože by to samozřejmě nemuselo vyhovovat všem žákům.


Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je na naší škole zabezpečeno výchovným poradcem, metodikem prevence, učitelkou se speciální pedagogikou, logopedickým asistentem. Nejvíce spolupracuje s ředitelkou školy, třídními učiteli a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Mimoškolní a zájmová činnost

Již několik let velice úzce spolupracujeme se Střediskem volného času v Budyni nad Ohří. Každý rok zde pracuje kolem 20 kroužků, takže si žáci mají z čeho vybírat. Pravidelně pracuje kroužek keramiky, divadelní, výtvarný, pěvecký, rybářský, taneční, kroužek tenisu, kopané, basketbalu, mažoretek, roztleskávaček a podle zájmu i ruční práce, hasiči a angličtina.
Centrum je volně přístupné dětem od 13 do 18 hodin. Mohou si zde hrát, povídat, mají k dispozici hry a knihy. V době vedlejších prázdnin je SVČ otevřeno dopoledne.
V odpoledních hodinách mají děti přístup do počítačové učebny s internetem, kde mohou samostatně pracovat s výukovými programy a vyhledávat na internetu.
Kromě našich místních kroužků budeme i nadále dětem nabízet kroužky DDM Trend v Roudnici nad Labem a Marstafit Libochovice, kde je samozřejmě ještě větší výběr. Dále nabízíme možnosti výuky v Základní umělecké škole v Roudnici nad Labem, která má odloučené pracoviště přímo v naší škole.
Velmi dobrou práci odvádí i školní družina, kterou navštěvuje kolem 70 dětí. Školní družinu považujeme za velmi důležitou z hlediska rozvoje zájmové činnosti dětí. Děti by měly být v odpoledních hodinách nenásilnou, zábavnou formou vedeny zkušenými vychovatelkami k různým aktivitám, které mohou dále rozvíjet v některém z kroužků. Máme-li děti v odpoledních hodinách podchytit k zájmové činnosti, musí být prostory pro to určené pro děti lákavé, dostatečně velké, pěkně a moderně zařízené a v neposlední řadě vyhovující z hlediska hygieny a zdraví dětí. Každé oddělení družiny má jednu místnost na kreslení, pracovní činnosti, čtení a hraní stolních her a jednu místnost zařízenou jako tělocvičnu nebo hernu.
Dále budeme dětem nabízet školu v přírodě a letní příměstské tábory.

Klima školy

Pro zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu jsou velmi důležité dobré mezilidské vztahy. Klademe si za cíl vytvářet přátelskou a pohodovou atmosféru pro všechny, podporovat kolegialitu a týmovou práci mezi učiteli. V naší škole učitelé nemají své kabinety zařízené tak, aby v nich mohli příjemně trávit přestávky. Zatímco na velkých školách se učitelé o přestávkách téměř nepotkají, u nás se každou přestávku všichni sejdou a společně odpočívají nebo řeší případné problémy. Tento stav je podle našeho názoru vyhovující.
Vztah učitel - žák chceme založit na vzájemné důvěře a přirozené autoritě učitele.
Mezi žáky je třeba pěstovat kamarádství a ohleduplnost k ostatním lidem a prostředí. V tomto směru má naše rodinná škola opět velké výhody. Všichni ve škole i ve městě se dobře znají a tím se dá na nevhodné chování dětí téměř okamžitě reagovat.
Své připomínky k vyučujícím nebo spolužákům mohou žáci sdělovat vyučujícímu, kterému nejvíce důvěřují, a nebo je mohou vhazovat do schránky důvěry. Tyto připomínky a vzkazy se vždy citlivě řeší.

EU - peníze školám

Projekt

Prezentace projektu:

Digitální učební materiály

ZŠ Budyně nad Ohří zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:


1. část

a) předmět dějepis - 6. a 7. třída

b) předmět český jazyk - 7. a 8. třída

c) předmět občanská výchova - 6., 7., 8. a 9. třída

d) předmět český jazyk - 7. a 8. třída

e) předmět dějepis - 8. třída

f) předmět dějepis - 8. a 9. třída

g) předmět německý jazyk - 8. třída

h) předmět německý jazyk - 8. a 9. třída


2. část

a) předmět občanská výchova - 6., 7., 8. a 9. třída

b) předmět dějepis - 6, 7., 8. a 9. třída

c) předmět dějepis - 8. a 9. třída

d) předmět dějepis - 6, 8. a 9. třída

e) předmět pracovní výchova - 7. třída

f) předmět pracovní výchova - 6. a 8. třída

g) předmět zeměpis - 8. třída

h) předmět zeměpis - 8. třída

i) předmět zeměpis - 8. třída

j) předmět zeměpis - 8. třída


Materiály byly zpracovány zaměstnanci školy a jsou k dispozici pro pedagogické pracovníky základních škol ČR na vyžádání na e-mailu zsbudyne@seznam.cz (u RNDr. Blanky Horáčkové, ředitelky školy).

Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227.

Projekt

Prevence školní neúspěšnosti:

© 2023 Základní škola Budyně nad Ohří. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!